لیست آدرس وب سایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران
دیپروتد لیست آدرس وب سایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران شامل دانشگاه های دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و ..می باشد.


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول   http://nbd.ac.ir
دانشگاه اراک           http://araku.ac.ir
دانشگاه ارومیه          http://urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان            http://ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا          http://alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام           http://ilam.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا        http://basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند          http://birjand.ac.ir
دانشگاه بین اللمللی چاه بهار     http://iue.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی    http://ikiu.ac.ir
دانشگاه تبریز          http://tabrizu.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس       http://modares.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم        http://ttu-flh.com
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان    http://azaruniv.edu
دانشگاه تربیت معلم سبزوار    http://stu.ac.ir
دانشگاه تهران          http://ut.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس       http://pgu.ac.ir
دانشگاه رازی         http://razi.ac.ir
دانشگاه زابل         http://zabol.ac.ir
دانشگاه زنجان         http://znu.ac.ir
دانشگاه سمنان         http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان    http://usb.ac.ir
دانشگاه شهركرد         http://sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر كرمان     http://uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی        http://sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز     http://cua.ac.ir
دانشگاه شیراز         http://shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان     http://put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان      http://iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیركبیر       http://aku.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی  http://kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند تبریز         http://sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود         http://shahrood.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف         http://sharif.ac.ir
دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر         http://cressnet.com
دانشگاه علامه طباطبایی         http://atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت اراك         http://iustarak.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران         http://iust.ac.ir
دانشگاه علم وصنعت بهشهر         http://eust.ac.ir
دانشگاه علوم پایه دامغان         http://dubs.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان         http://gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد         http://um.ac.ir
دانشگاه فنی حرفه ای         http://uast.ac.ir
دانشگاه قشم         http://qeshm.ac.ir
دانشگاه قم         http://qom.ac.ir
دانشگاه كاشان         http://kashanu.ac.ir
دانشگاه كردستان         http://uok.ac.ir
دانشگاه گیلان         http://gu.ac.ir
دانشگاه لرستان         http://lu.irost.net
دانشگاه مازندران         http://umcc.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی       http://uma.ac.ir
دانشگاه هرمزگان         http://hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر           http://art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز     http://tiartuni.ac.ir
دانشگاه ولی عصر رفسنجان    http://vru.ac.ir
دانشگاه یاسوج          http://213.176.47.10
دانشگاه یزد           http://yazduni.ac.ir
 

» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اراك              http://arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل              http://arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه              http://umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان          http://mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز              http://aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران              http://iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل              http://mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر              http://bpms.com
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند              http://bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز              http://tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران              http://tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان      http://rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان              http://zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان              http://zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار      http://medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان              http://sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی      http://sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی      http://ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز              http://sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا              http://fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین              http://qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی قم              http://qsms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان              http://kumsiran.com
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كردستان      http://muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمان              http://kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمانشاه      http://kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان              http://gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان              http://lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران      http://mmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد              http://mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی هرمزگان      http://hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان              http://umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج              http://yums.ac.ir

 
 

» دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یك              http://iauro.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت              http://iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد              http://mashdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا              http://iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر              http://iau-abhar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك              http://iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان              http://iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان              http://iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید              http://iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار              http://iauanar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل              http://azadbabol.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد              http://bjnrdiau.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد              http://iau.borujerd.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب              http://bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس      http://iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان              http://iaubehbahan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر              http://dehaghan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند              http://iau-birjavd.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز              http://iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه      http://torhiau.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشكی      http://iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب      http://azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال      http://iaunt.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز      http://iauctb.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم              http://jahrom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت              http://jiroft.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین              http://laukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر      http://cohandej-un.net
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان      http://khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی              http://khoyiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب              http://naeiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن              http://iaur.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان              http://iauzah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان              http://azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه              http://iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار              http://iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان              http://iausepidan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب              http://sarabiau.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج              http://iausanandaj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان              http://iausirjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود              http://iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر              http://iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری              http://iausr.sk.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد              http://iau133.8m.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز              http://iaushiraz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان              http://iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادكتول      http://aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان              http://falavarjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد      http://iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین              http://qazviniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم              http://iaud-qom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان              http://iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كازرون              http://iauk.net
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج              http://kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان              http://iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه              http://dazadat.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان              http://gorganiau.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان              http://iaularestan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مباركه              http://mauniv.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه              http://iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند              http://marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت              http://miau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه              http://iau.myianah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد              http://maybodu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد              http://iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور              http://neyshabur.ws
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان              http://hamedainan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا      http://varamin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج              http://lauyassooj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد              http://yazdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار              http://iau-garmsar.ac.ir

 


» دانشگاه پیام نور
دانشگاه اسفراین              http://pnues.ac.ir
دانشگاه پیام نور              http://pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور بوشهر      http://pnu5b.ac.ir
دانشگاه پیام نور تبریز      http://pnu.tabriz.ac.ir
دانشگاه پیام نور جهرم      http://pnuj.ac.ir
دانشگاه پیام نور سبزوار      http://pnus.ac.ir
دانشگاه پیام نور شیراز      http://spnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور قم      http://qum.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور نیشابور      http://negshabur.ac.ir

 


» دانشگاه جامع علمی - كاربردی
معاونت آموزشی دانشگاه علمی - كاربردی              http://edu-uast.org
معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی- كاربردی              http://uast.ac.ir/research
دانشگاه جامع علمی- کاربردی شعبه جهاد دانشگاهی فارس      http://shirazjju.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان اصفهان              http://esfahan-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربایجان غربی      http://wauast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی      http://ea-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری      http://chp-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان کرمانشاه              http://kuast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان خوزستان              http://awz-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان زنجان              http://zn-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قم              http://qomuast.ac.ir
مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی آران و بیدگل              http://uast-aranbidgol.ac.ir
مركز آموزش عالی شركت داده پردازی ایران              http://dpi.ir
سازمان مدیریت صنعتی شرق (مشهد)              http://eimir.ir
مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر              http://workersuniversity.org
دانشگاه صنعتی مالک اشتر                      http://mut.ac.ir
موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال احمر ایران              http://irrcs.org
مرکز گسترش آموزشهای هنری                      http://amoozeshhonar.com
آموزشکده حفاظت محیط زیست                      http://coe.ac.ir
مركز آموزش علمی- كاربردی صنعت غذا (عالیزاد)              http://ceft.ir
مركز علمی كاربردی صنایع غلات قائم (عج)              http://aecct.ir
وزارت صنایع و معدن                      http://mim.gov.ir
مركز مطالعات و آموزشهای وزارت نیرو              http://mtc.moe.org.ir
مركز آموزش صنعت غذای تهران                      http://tafif.com
مركز آموزش علمی- كاربردی پژوهشی و مهندسی جوش ایران      http://wrec.co.ir
موسسه آموزش عالی و آزاد مدیریت و فناوری امیركبیر              http://acmt.ac.ir
موسسه آموزش عالی علمی - كاربردی جهاد كشاورزی              http://itvhe.ac.ir
مجتمع آموزش جهاد كشاورزی خراسان              http://hasheminejad.ac.ir
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان      http://mapsab.com
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان      http://iheari.com

 

» دانشگاه های غیردولتی
دانشگاه امام رضا      http://emamreza.ac.ir
دانشگاه امام صادق      http://isu.ac.ir
دانشگاه شیخ مفید              http://mofidu.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون مازندران             http://ustmb.ac.ir
دانشگاه قم                                 http://qom.ac.ir
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی      http://taghrib.org
مدرسه عالی شهید مطهری      http://motahari.net
موسسه آموزش عالی سجاد      http://sajad.ac.ir
موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی     http://ashrafi.ac.ir
موسسه آموزش عالی نبی اکرم      http://ucna.ac.ir

 
 
» مراكز آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی
دانشگاه آب و برق شهید عباسپور           http://pwit.ac.ir
دانشگاه امام حسین                          http://ihu.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی           http://srttu.edu
دانشگاه صنعت نفت                          http://put.ac.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر                  http://mut.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی        http://uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله             http://bmsu.ac.ir
مرکز تحقیقات مخابرات ایران                   http://itrc.ac.ir
معاونت ارتباطات و امور بین الملل              http://irib.com

0
جستجو در سایت
استارت آپ ها

ایده ها برای استارت آپ موجب رونق کسب و کارهای اینترنتی

آینده / استارت آپ

استارت‌آپ‌ها ادبیات بازار سرمایه را بلدند؟

استارت آپ

صدور تاییدیه دانش بنیانی شتابدهنده صدر فردا

اخبار / استارت آپ

اپلیکیشن شارژاپ

گوناگون / استارت آپ / رپرتاژ آگهی / بازتاب

جذاب‌ترین ایده‌های B2B در سال 2020

استارت آپ

۱۰ استارتاپ که بدون سرمایه به سوددهی رسیدند

استارت آپ

ایده ها و پیشنهاد برای استارت آپ در سال جدید

راهکارها و ترفند ها / استارت آپ

استارت‌آپ ایرانی؛ مرجع اول زنان افغان

استارت آپ

شروع یک کسب و کار نوپا پلتفرمی

استارت آپ

برنامه شبکه اجتماعی تیندر

گوناگون / معرفی وب سایت / استارت آپ

10 استارت آپ برتر تاکسیرانی جهان

استارت آپ

پخت پیتزاهای هیجان انگیز با هوش مصنوعی

آینده / استارت آپ

ایده‌ های استارتاپی فراموش شده‌

دورنما / بازار / استارت آپ

اپل، استارتاپ فناوری خودران Drive.ai را تصاحب کرد

استارت آپ

بررسی مهمترین چالش‌های تیم‌های استارتاپی

استارت آپ

نگرانی کاربران از هزینه تعمیر و تامین قطعات

گفت و گو / بازار / استارت آپ

مصاحبه با مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ Moz

گفت و گو / استارت آپ

آشنایی با استارت آپ های حوزه مدیریت آب

استارت آپ

راه اندازی ۷۰ استارت آپ توسط نخبگان ایرانی

استارت آپ

معرفی هشت استارت‌آپ‌ موفق ایرانی در حوزه فینتک

استارت آپ

اولین مرورگر شرعی دنیا

استارت آپ

از صفر تا پیست

استارت آپ

معرفی برترین استارتاپ‌های CES 2019

اخبار / استارت آپ

تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید